HR   |
  EN  
    Ovlašteni zastupnici ispred Europskog patentnog ureda i
Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske
 
   

Adresa:
Milivoja Matošeca 2
10090 Zagreb
Croatia

Kontakt:
tel: +385 1 375 88 07
fax: +385 1 222 36 40
e-mail: info@vivalang.hr

  Komercijalizacija
  1. Analiza tržišta i praćenje konkurencije
  2. Savjeti vezani za financiranje
  3. Savjeti vezani za zaobilaženje patentom zaštićenih tehnologija
  4. Podnošenje tužbi I žalbi vezanih uz povrede prava
  5. Savjeti u svezi akvizicija prava trećih osoba
  6. Rukovođenje IP portfolijom
  7. Evaluacija/valuacija novih tehnologija
  8. Provođenje internih treninga za IP management

Analiza tržišta

VivaLang pomaže klijentima u dohvaćanju svih aspekata i koristi koje pruža tržišna analiza. Od prikupljanja podataka do analize informacija. VivaLang je “one stop shop” za sve potrebe istraživanja tržišta.

Između ostalog možemo ponuditi slijedeće usluge:

Monitoring sektora
VivaLang prati sektor na temelju analiza industrijske grane od interesa. Pratimo trendove u konkretnoj industrijskoj grani, baš kao što pratimo i razvoj novih proizvoda, najbolju praksu, veličinu tržišta, distribucijske kanale, itd.

Studije segmentacije tržišta
VivaLang istražuje specifične segmente tržišta i njihov utjecaj na veličinu tržišta, preferencije potrošača/klijenta, konkurente i njihove proizvode, relevantno zakonodavstvo za određenu industrijsku granu, distribucijske mreže, itd.

Studije tržišnog rasta
Proučavamo tržište kako bismo na temelju relevantnih informacija mogli procjeniti potencijal novih segmenata potrošača za Vaše proizvode, baš kao što radimo na identifikaciji novih proizvodnih kategorija i zemalja na temelju kojih bi se mogao dostići planirani tržišni rast. Ove će studije Vašoj kompaniji omogućiti fokusiranje na vlastite istraživačke i razvojne aktivnosti.

Analiza lanca vrijednosti
Provodimo dubinske analize faktora u lancu vrijednosti kako bismo došli do razumijevanja fundamentalnih karakteristika tržišta (ponude i potražnje, veličine i rasta, industrijskih trendova, procjene postojeće tehnologije, pozicioniranja konkurenata, preference potrošača, zakonskih zahtjeva, itd.).

Analiza konkurencije
Definiramo Vaše ključne konkurente kako bismo Vam pomogli shvatiti njihove proizvode i usluge (svojstva/funkcije/zadovoljstvo potrošača). Vršimo istraživanja o njihovoj potrošačkoj bazi, upravljačkim timovima, strategiji postavljanja cijena, strategijama distribucije, ključnim poslovnim inicijativama, M&A aktivnostima, R&D aktivnostima itd.

Identifikacija poslovnih partnera i analiza istih
Provodimo poslovna istraživanja u svrhu identifikacije i evaluacije poslovnih partnera u velikom broju zemalja svijeta. Jedan od rezultata takvih istraživanja jest lista kontakata potencijlnih poslovnih partnera. We conduct business research.

Savjetovanje vezano uz financiranje projekta

VivaLang je spreman pomoći oko pripreme poslovnog plana, izrade “pitch dokumenata” bez obzira da li tražite pomoć poslovnih anđela/fondova rizičnog kapitala ili ste orjetirani na bankovni kredit.